فرآیند

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شایستگی‌هایی که در استعدادیابی مدیران مورد ارزیابی قرار می‌گیرند در سه بعد اصلی دسته‌بندی می‌شوند؛
  •  ویژگی‌های تخصصی
  •  ویژگی‌های مدیریتی
  •  ویژگی‌های عمومی
هر یک از ویژگی‌های فوق به تفکیک سطوح مدیریتی در ستاد سازمان و یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه متناسب با حوزه‌های فعالیتی طرح‌ریزی می‌گردد. همچنین فرآیند عملیاتی نیز در چهار مرحله طراحی شده است:
  • مرحله ثبت‌نام
  •  مرحله آزمون
  •  مرحله کانون ارزیابی
  • مرحله مصاحبه تخصصی

مرحله ثبت‌نام: از طریق فراخوان یا معرفی همکاران شاغل در مجموعه برای شناسایی مستعد جهت تصدی پست‌های مدیریتی در مجموعه سازمان و شرکت‌های تابعه انجام می‌شود.

مرحله آزمون: با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف روان‌شناختی، استعداد شناسی و تناسب شغلی اقدام می‌شود.

مرحله کانون ارزیابی: با توجه به نتایج ارزیابی‌ها، برای هر جایگاه تعدادی نامزد نهایی مشخص می‌شود که بر این اساس برای هر سطح مدیریتی، کانون ارزیابی تشکیل شده و مبتنی بر شایستگی‌های مدنظر برای احراز هر شغل، ارزیابی انجام می‌پذیرد.

مرحله مصاحبه تخصصی: بر اساس دستورالعمل انتصابات و بر اساس نتایج مراحل قبلی مصاحبه تخصصی جهت جمع‌بندی نهایی انجام می‌شود.